طنز

 بدیدم مصلحی در کنفرانسی

بدو گفتم چپی تو یا که راستی

من از بحث تمدن در عذابم

ازین لبخند بی جایت کبابم

به ما یا حق بگو و یا علی گو

بماند زآبرومان یک کمی رو

بگفتا طالبی ناچیزه بودم

ولیکن مدتی در حوزه بودم

کمال همنشین در من اثر کرد

پس و پیش مرا یک دفعه تر کرد

 ع . ج   ساوی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *