درباره ی ما

نقدن، ضمیر ما، برای من و وب سایت ” ساوه ” که برای خودش کلی هن و تُلپی دارد و حد و حدود و مقرراتی گذاشته، نشسته است؛ تا بعد چه پیش آید. ایشان، یعنی همان وب سایت می گوید: از آن جا که مال من بسیار ارتجاعی است، مال ما ظاهر بهتری دارد و زیاد هم خلاف گذشته مان نیست؛ اما خوب چه می شود کرد که هر کاری آدابی دارد. مثلن هر کس مسئول نوشته ی خویش است. حدود زبان عمومی باید رعایت شود، مثلن اگر کسی آن جایش را با شاخ گاو طرف می کند، اگر به فلان جای خود رحم نمی کند،  به ما که حاضر و ناظریم توجه داشته باشد. بی شک اما و اگرهائی در آینده پیش خواهد آمد که همکارم، یعنی وب سایت ساوه، آنرا باشما در میان خواهد گذاشت. فعلن فکر می کند، خودش را وقف انتشار آثار هنرمندان فارسی زبان ساکن استرالیا کرده و بر صحیفه روزگار ثبّات امینی باشد

و اما من.

علی جعفری   (ع. ج  ساوی )

نوشته های منتشر شده:

1= مجموعه ی شعر ” سرخ گل، سیم خاره و زندان ”                 نشر نیو ایج             استرالیا

2= مجموعه ی شعر ” بر حریر آنقره بی ناظم حکمت ”               نشر نیو ایج             استرالیا

3= ترجمه ” زندگی سیاه ”  جک دیویس                                 نشر پژواک کیوان     ایران

4= مجموعه ی شعر ” کومه ای در انتهای جهان ”                     نشر پژواک کیوان     ایران

5= مجموعه ی شعر ” خوان آخر ”                                      نشر پژواک کیوان     ایران

6= ترجمه  ” فیل های امیر تیمور ” جرالدین مک کوئرن             نشر پژواک کیوان      ایران

7= ترجمه  ” آشوبگرایان ”  رودریکو کدوارد                         نشر پژواک کیوان      ایران

8= ترجمه  ” خانه ی دوم ” مجموعه داستانهای نواسترالیائی ها       نشر پژواک کیوان     ایران

9= ترجمه  ” زارهای زنی به نام بیروت ” حنان الشیخ                 نشر نشانه              ایران

10= مجموعه ی شعر ” وهم آب در رگ دشت ”                      نشر نشانه              ایران

11= مجموعه ی شعر ” چنین گفت خیام ”                              نشر نشانه              ایران

نوشته های در انتظار چاپ:

1= مجموعه ی داستان    ” آتش و کتاب “

2= مجموعه ی داستان       ” برنج صدری “

3= مجموعه داستان          ” طومار مرموز عشق “

4= نمایش نامه               ” هریسان “

5= نمایش نامه               ” سیاووش گرد “

6= نمایش نامه              ” رستم و سهراب به روایت مرشد”

7= نمایش نامه              ” زن، سنگ و عشق “

8= مجموعه ی نمایش نامه های تک پرده    ” شهمات “

9= مجموعه ی نمایش نامه های تک پرده    ” چراغ “

10= مجموعه ی شعر         ” بر لب بام “